Понашајне компетенције: примери питања и како се припремити
Селекција Понашајне компетенције

Понашајне компетенције: примери питања и како се припремити

пре 1 годину

Аутор текста: Служба за управљање кадровима

Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за делотворно обављање свих послова у државном органу. Успех у раду одређен је не само тиме шта радимо, већ и како то радимо. Свака од компетенција дефинисана је детаљније помоћу показатеља (индикатора) испољавања дате компетенције, а облици провера понашајних компетенција су: психометријски тестови и интервју базиран на компетенцијама.


ШТА ЈЕ ТО ТЕСТИРАЊЕ ПУТЕМ ПСИХОМЕТРИЈСКИХ ТЕСТОВА?

Саставни део провере понашајних компетенција је и тестирање кандидата путем психометријских тестова, односно психотест је метода за проверу понашајних компетенција. Тестирање путем психометријских тестова обухвата задатке који се односе на когнитивне способности и питања која се односе на тест личности. Кандидати најпре приступају изради задатака којима се проверавају когнитивне (интелектуалне) способности, а након тога следи попуњавање упитника намењеног процени карактеристика личности.

Провера когнитивних способности се састоји из више различитих задатака, а сваки задатак има ограничено време израде са чим се кандидати упознају кроз упутство за израду теста. Приликом израде ових задатака од кандидата се тражи да одговарају  што је могуће  брже  и што  тачније.

Тест личности подразумева да ће се пред кандидатом наћи различите тврдње (нпр. Волим да често излазим са друштвом), а задатак кандидата је да на петостепеној скали изрази степен у ком се слаже (или не слаже) са изнетом тврдњом (нпр. 1 - Уопште се не слажем, 2 - Углавном се не слажем, 3 - Нити се слажем, нити се не слажем, 4 – Углавном се слажем, 5 – У потпуности се слажем). Тестом личности настојимо да проценимо оне карактеристике личности које су код особе релативно постојане и релативно трајне, као што су, на пример, капацитети за сарадњу и социјално функционисање, посвећеност и савесност, отвореност за ново и алтернативно, капацитети за ношење са новим и стресним ситуацијама, итд. Следи пример:

(ради заштите ауторских права наведени примери су илустративне и информативне природе)*

Тест личности

Поштовани, пред вама се налази тест самопроцене који се састоји од различитих тврдњи. Прочитајте сваку од наведених реченица и заокружите број са десне стране који најбоље описује у којој мери се слажете са датом тврдњом. Бројеви имају следећа значења:    

1 - уопште се не слажем

2 - умерено се не слажем

3 - нисам сигуран/на

4 - умерено се слажем

5 - потпуно се слажем

Волим да сам стално окружен/а другим људима

1

2

3

4

5

Лако се узнемирим

1

2

3

4

5

Имам доста различитих интересовања

1

2

3

4

5

Умем да останем прибран/а у стресним ситуацијама

1

2

3

4

5

Често ми је тешко да се организујем када имам пуно обавеза

1

2

3

4

5

Будући да се ради о релативно стабилним и релативно трајним карактеристикама когнитивно–психолошког функционисања, период важења резултата за кандидате који испуне мерила 2 године.

 

КАКВИ СУ ТО ЗАДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КОГНИТИВНЕ СПОСОБНОСТИ?

Провера когнитивних (интелектуалних) способности врши се помоћу задатака којима се проверавају различити аспекти нашег интелектуалног функционисања (нпр. вербалне способности, логичке способности, нумеричке, спацијалне  способности  (просторно сналажење), опсег радне меморије итд. Стога, тестови се разликују према аспектима когнитивног функционисања које мере што што подразумева различиту врсту и комбинацију задатака. Сваки задатак започиње упутством, које мора пажљиво да се прочита, правилно схваћена инструкција вас води у тачан одговор. Следе примери:

(ради заштите ауторских права наведени примери су илустративне и информативне природе)*

Тест 1

Тест се састоји од листе речи. Ваш задатак је да пажљиво прочитате сваку реч и на линији поред упишете њено значење. Трудите се да ваши одговори буду што прецизнији. За решавање теста имате десет минута.

 1. Минута           ______________________________________________________           
 2. Кривица         ______________________________________________________

Тест 2

Пред Вама се налази листа питања из области опште информисаности. Прочитајте свако питање и на линију поред упишите одговор. Молимо вас да не дајете више одговора на исто питање. Тест је временски ограничен. Време трајања је пет минута.

 1. Који је главни град Индије?            ____________________________________
 2. Ко је написао роман „На Дрини Ћуприја“?     _____________________________

* Тест опште информисаности је наведен искључиво као пример теста и оваква врста задатка се не задаје приликом провере понашајних компетенција у Служби за управљање кадровима.

Тест 3

У тесту су наведени различити парови речи. Означите да ли су речи у пару истог или супротног значења. Време трајања теста: два минута.

 

Синоними

Антоними

Срећан-тужан

 

 

Једнакост-еквивалентност

 

 

Лако-тешко

 

 

 

Тест 4

Пред вама се налази више задатака у форми низа бројева. Испод сваког је понуђена листа одговора. Сваки низ има логичан смер, ваш задатак је да означите који број наставља наведени низ. За решавање теста имате десет минута.

 1. 6 8 10 12 14 16 18 20
  1. 21
  2. 22
  3. 19
  4. 40
 2. 8 11 14 17 20 18 16 14 12
  1. 15
  2. 9
  3. 10
  4. 8
 • Зашто задајемо различите задатке и проверавамо различите аспекте интелектуалног функционисања?

Зар није „памет једна“? Иако у свакодневном животу људе опажамо као веома паметне, просечно паметне  или можда мало спорије, оно на шта често не обраћамо пажњу је да су људи у ствари паметни (и мање паметни) на различите начине. Неко, на пример, има веома развијену вербалну интелигенцију, има велики фонд речи и веома добро барата њима. Неко други може бити мање „јак“ на речима, али зато може имати изузетно добро развијене нумеричке способностима, може бити добар са математичким формулама и успешно решавати математичке задатке. Трећа особа може имати осредњи успех у погледу нумеричких способности, али зато са лакоћом може решавати логичке задатке налик онима – настави низ. Четврта особа може веома успешно решавати задатке који захтевају разумевање просторног распореда и оријентације објеката или веома добро и брзо запажати измене детаља на слици, док на тесту вербалних способности не демонстрира нарочито постигнуће.

Дакле, људи могу бити интелигентни на различите начине и ми то проверавамо задајући различите задатке когнитивних способности како бисмо на што бољи начин апроксимирали њихове когнитивне капацитете.

 

ЗАШТО МЕРИМО ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ЗАДАТАКА КОЈИМА СЕ ПРОВЕРАВАЈУ КОГНИТИВНИ КАПАЦИТЕТИ?

Када дођете на психометријско тестирање, први део теста односи се на проверу когнитивних способности. Упутство које добијете је да је потребно да тест радите што брже и што тачније, јер је време израде сваког од задатака ограничено. Броје се само тачни одговори и потребно је да их имате што више како би ваше постигнуће било што боље.

 • Да ли је време израде једнако за све задатке? И да ли може да се деси да неки кандидат има више, а неки мање времена за израду истог задатка?

Немају сви задаци једнако време израде. За неке једноставније задатке, предвиђено је краће време израде (нпр. 2 минута), док је за неке сложеније задатке предвиђено дуже време израде (нпр. 15 минута).

Ипак, сви кандидати имају подједнако времена за израду сваког од задатака. Не може се догодити да један кандидат има више, а други мање времена за израду истог задатка. Да бисмо обезбедили једнаке услове за све, провера психометријских способности, укључујући и тест когнитивних способности врши се електронски - путем рачунара.

 • Зашто је време израде ових задатака ограничено?

Више је разлога због којих се мери време израде задатака којима се проверавају когнитивне способности.

Један разлог је зато што на основу броја тачно урађених задатака у задатом временском року (нпр 10 минута) се види колико нам је лако или тешко да решавамо одређени тип задатака. Уколико успевамо да урадимо више задатака у задатом року, то нам говори да је за нас тај тип задатака лакши и да нам на том пољу боље иде. То би значило и да смо у датом аспекту интелектуалног функционисања успешнији, односно, да смо у тој области „паметнији“.

Други разлог због којег се мери време израде тестова когнитивних способности је могућност узајамног поређења кандидата. Наиме, када све особе имају једнако време предвиђено за израду задатака, то нам омогућава да лакоћу са којом решавају задатке међусобно упоредимо. Када сви имају једнаке услове за израду задатака, тада можемо да за кандидата који је за исто задато време тачно урадио више задатака кажемо да има боље постигнуће на тесту когнитивних способности него неки други кандидат који је за исто то време имао мање тачно урађених задатака.

 

ТЕСТОВИ КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ – ШТА МОЖЕ УТИЦАТИ НА МОЈЕ ПОСТИГНУЋЕ И КАКО МОГУ ДА СЕ ПРИПРЕМИМ ЗА ОВЕ ТЕСТОВЕ?

Најбољи начин на који се можете спремити за проверу когнитивних способности је да на тестирање дођете наспавани и одморни, а тестирању приступите на одговорно–опуштен начин.

 • Зашто је важно да дођете одморни?

Зато што умор значајно утиче на нашу ефикасност приликом израде теста. Када смо уморни, наша пажња је снижена, степен разумевања садржаја који је пред нама ослабљен, а брзина рада мања. Самим тим, наше постигнуће на тестовима на којима је потребно одговарати што брже и што тачније, ће бити такође - слабије. Да не бисте сами себе саботирали у тренутку када Вам је важно да прикажете најбоље од себе, подржавамо Вас да будете одговорни према себи и обезбедите добар одмор и сан у дану који претходи тестирању.

 • Шта то значи да тестирању треба да приступим на одговорно–опуштен начин?

Слушајте и пажљиво читајте упутство за израду сваког од задатака. Не почињите са израдом задатка уколико нисте сигурни да сте га у потпуности разумели. Ако је остало још неких нејасноћа – питајте особу која води тестирање. Више пута се догађало да кандидат има веома слабо постигнуће и да се на разговору након тестирања испостави да је започео израду теста, а да је потом схватио да у ствари није разумео упутство. Међутим, једном када сте започели израду теста, не можете се више вратити на упутство. 

Дакле, пре него што започнете са израдом теста, кључно је да разумете шта се од Вас у датом задатку очекује, јер уколико нисте схватили шта је потребно да радите, сасвим је сигурно да ћете том задатку имати слабо постигнуће.

Немојте брзати. Сетите се – рачунају се само тачни одговори и ако брзоплето приступите изради задатака, то може негативно утицати на Ваше постигнуће.

Фокусирајте се на задатак, не на време које пролази или размишљање „да ли ћу ја ово моћи да добро урадим“. Исто се односи и на све друге Ваше активности на послу или код куће – док траје тестирање, оставите их по страни, мобилни телефон искључите да Вас не би узнемиравао и у потпуности се окрените задацима који су пред Вама. Имамо само једну пажњу и ако је усмеримо на часовник или на неке друге мисли, нећемо бити  усмерени на задатак, а то може резултирати слабијим постигнућем. Зато фокусирајте сву своју пажњу само на задатак, и настојте да одговарате што брже, али и што тачније.

 

И да резимирамо, уколико желите да имате што боље постигнуће на проверу способности:

 • Дођите одморни и наспавани
 • Пажљиво слушајте упутство за рад и постарајте се да сте у потпуности разумели шта је и како потребно радити
 • Немојте брзати
 • Искључите мобилни телефон
 • Фокусирајте се само на задатак и током тестирања све друге мисли оставите по страни.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима