Колику ћу плату имати као државни службеник?

Транспарентност и правичност су кључни стубови правилног функционисања сваке организације. Стога смо вам припремили калкулатор уз чију помоћ можете врло лако израчунати колика би вам била плата уколико се запослите у органима државне управе.

Да бисте израчунали плату, неопходно је да изаберете орган у коме желите да радите, звање и платни разред. Приликом запошљавања, државни службеник добија први платни разред.

Калкулатор плате

Које погодности остварујем као државни службеник?

Поред калкулатора, важно је бити упућен у права која радно место државног службеника доноси. Стога, у наставку ћемо вам представити најважније погодности рада у државној управи:

Уласком у орган државне управе треба да очекујете уређен систем плата. Дакле, плата вам је редовна и исплаћује се одједном или у два дела. Она се одређује тако што се основица за обрачун плате помножи са одговарајућим коефицијентом. На тај начин, добија се основна плата.

Уз њу постоје и додаци који могу да је увећају, а они су:

 • за време проведено у радном односу (минули рад);
 • за рад ноћу;
 • за рад на дан празника који није радни дан;
 • за додатно оптерећење на раду;
 • за прековремени рад;
 • за приправност;
 • за рад на терену.

Више информација о томе колико износе додаци погледајте у Посебном колективном уговору за државне органе (34 – 41. члан).

Нерадни дани су државни празници за које имате право на новчану накнаду плате у истом износу као и да сте радили. Подразумева се и да имате два нерадна дана у току недеље. Такође, имате право на слободан дан када славите славу.

Број дана плаћеног одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава према критеријумима које можете пронаћи у Посебном колективном уговору за државне органе (члан 12). Највише можете искористити 35, односно 40 радних дана, уколико остварујете право на скраћено радно време ( запослени који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима.)

Имате право на плаћено одсуство са рада у случају:

 • порођаја брачног/ванбрачног партнера или усвојења детета – 5 радних дана;
 • порођаја другог члана уже породице (члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца рођена у браку и ван брака, рођени браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник, пасторак и старатељ.) – 1 радни дан;
 • полагања стручног испита који је обавезан услов за рад на радном месту на којем сте распоређени – до 7 радних дана;
 • ступања у брак – 7 радних дана;
 • отклањања последица у домаћинству изазваних елементарним непогодама, хаваријама, пожаром или другим непредвидивим разлозима више силе – до 3 радна дана;
 • селидбе – 3 радна дана;
 • поласка детета у први разред основне школе – 2 радна дана;
 • ступања у брак деце, испраћаја детета, односно пасторка, усвојеника/цу или храњеника/цу у војску – 2 радна дана;
 • полагања испита у оквиру стручног усавршавања или образовања – по 1 радни дан, а највише до 7 радних дана у току календарске године;
 • теже болести члана уже породице – 7 радних дана;
 • смрти члана уже породице – 5 радних дана;
 • добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви – 3 узастопна дана;
 • учешћа у такмичењу у организацији синдиката – до 7 радних дана;
 • рекреативног одмора у организацији синдиката – до 7 радних дана;
 • обављања волонтерских дужности у хуманитарним удружењима и организацијама – до 2 радна дана, а највише 4 радна дана у току календарске године;
 • учешћа на међународним спортским такмичењима у својству члана репрезентације Републике Србије – за време боравка репрезентације на том такмичењу, као и за време припрема за то такмичење, а најдуже 45 радних дана;
 • смрти сродника – 1 радни дан.

Напредовање може ићи у два смера – хоризонтално и вертикално.

Хоризонтално напредовање представља напредовање у коме не морате да будете на вишој позицији да би вам износ плате растао и зависи од оцењивања руководиоца. Стога, уколико добијете највише оцене (превазиђете очекивања) у току две године, по аутоматизму напредујете за 2 платна разреда.

Руководилац може да вас унапреди и на вертикалном нивоу, односно у више звање након што два пута (две године заредом) превазиђете очекивања. Такође, ако и треће године превазиђете очекивања, можете бити унапређени, иако не испуњавате године радног стажа. Једини услов је да је место упражњено. Уколико није, имате могућност и да конкуришете за више радно место путем интерног конкурса у било ком органу државне управе.

Путем обука и тренинга у Националној академији за јавну управу имате право на бесплатна усавршавања, како у својој струци, тако и могућност да унапређујете вештине и знања ван своје струке.

Државна управа вам омогућава да радите и за другог послодавца, потребна вам је само писмена сагласност руководиоца. Услов је да не дође до сукоба интереса и да не утиче на непристрасност у раду државног службеника (као што су функције –  предузетник, директор и председник неког удружења).

Уколико сте незадовољни на послу, имате право на жалбу на сва решења у којим се одлучује о вашим правима (од годишњег одмора, преко распоређивања, премештаја, напредовања, дискриминације, па све до отказа).

Са друге стране, путем интерног конкурса имате могућност да промените орган државне управе – уколико сматрате да је то боља опција.

Иако вас орган државне управе сам по себи штити, можете бити и члан синдиката, који стоји иза вас и пружа вам додатну заштиту постојећих права, али на други начин. Синдикат преговара са руководством органа, бори се за ваше интересе – професионалне, економске, социјалне и многе друге.

Ако стекнемо ваше поверење и останете са нама дужи временски период, остварујете право на јубиларну новчану награду за сваких 10, 20, 30, 35 и 40 година рада у органу државне управе, а исплата се врши у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса. Сваког следећег јубилеја се награда увећава за 30% у односу на износ претходне јубиларне награде.

Радно време је углавном предвидиво и фиксно, осим појединих служби где је врста посла специфична и захтева да се ради по другом радном времену – сменама.

Државни орган је дужан да под једнаким условима колективно осигура запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете.

Често у животу пролазимо кроз непредвидиве и тешке ситуације, те је подршка важна. Осим емпатије коју ће вам колектив пружити, орган државне управе вам нуди и материјалну подршку.

Имате право на солидарну помоћ у случају:

 • дуже или теже болести;
 • дуже или теже болести члана ваше уже породице;
 • теже повреде;
 • обављања специјалистичких лекарских прегледа у оквиру лечења дуже и теже болести који се не финансирају из обавезног здравственог осигурања или за које би се, на основу заказаног термина прегледа, чекало дуже од годину дана;
 • набавке медицинско техничких помагала за вас или члана ваше уже породице;
 • здравствене рехабилитације;
 • настанка теже инвалидности;
 • набавке лекова за вас или члана уже породице;
 • смртног исхода – помоћ породици;
 • смрти члана уже породице;
 • штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем (пожар, поплава, бујица, земљотрес, клизишта и сл.), у породичном домаћинству у коме живите, ако штета није надокнађена из одговарајућег осигурања;
 • да, због промењене радне способности услед професионалне болести или повреде на раду, будете распоређени на радно место које одговара вашим радним способностима са нижим коефицијентом – месечно, у висини разлике плате коју сте остваривали пре распоређивања и плате коју остварујете на новом радном месту;
 • смртног исхода услед повреде на раду или професионалног обољења,ваша деца имају право на месечну стипендију током редовног школовања (до висине просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији). Такође, ако деца бораве у предшколској установи, државна управа надокнађује трошкове боравка.

Такође, имате право на накнаду трошкова погребних услуга (највише до висине месечне просечне зараде у Републици Србији без пореза и доприноса) у случају смрти члана уже породице – ако то право није остварено по другом основу.

Државној управи је посао да ради за народ, његову добробит и развијање. У складу са тим, наталитет има круцијалну улогу. Управо зато, она се залаже за то да будућим родитељима помогне, кроз новчану потпору за вантелесну оплодњу и рођење детета (у висини месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији).

Државна управа је дужна да вам надокнади трошкове превоза за долазак на рад и за одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно међуградском саобраћају.

Државна управа има разумевања за родитеље. Осим у случају трудничног одсуства, сва остала права су једнака и за маме и за тате. За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, државна управа неће запосленим родитељима дати отказ, напротив, подржаће их, како финансијски, тако и у виду слободних дана. Мора се испоштовати један услов – само један родитељ може искористити право одсуства.

Детињство је најлепше животно доба, зато се трудимо да деци запослених пружимо незаборавне моменте за Нову годину. Деда Мраз из Лапоније долази право до нас и доноси поклоне (најчешће је то новчана честитка) за наше малишане!

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима