Колику ћу плату имати као државни службеник
Селекција Радно право

Колику ћу плату имати као државни службеник

пре 5 месеци

Аутор текста: Алекса Јовичић, дипл. правник, Александра Станковић, дипл. психолог

Заинтересовани сте за посао у државним органима? Спремни сте да конкуришете на одговарајуће радно место у вашој струци, али не знате колика ће вам бити плата и од чега све њен износ зависи? Распитали сте се код рођака и пријатеља, претраживали сте интернет... Добијате мноштво различитих информација, а и даље сте збуњени. Желимо да вам разрешимо све недоумице и пружимо одговоре у тексту који смо вам припремили.


Радити за највећег послодавца, Републику Србију, представља част, изазов али и велику одговорност. Приликом конкурисања односно запошљавања на жељено радно место од великог значаја је бити добро информисан и упознат са правима из радног односа. Правилна информисаност може утицати на очекивања и мотивацију како за конкурисање тако и за будући рад. Како је плата један од битних мотиватора на послу важно је унапред бити упознат са њеним износом.

Плата у државним органима се састоји од основне плате и од додатака на плату.

Основна плата

Додаци на плату

Основна плата припада државном службенику који ради пуно радно време.

Основна плата се израчунава тако што се коефицијент помножи са основицом за обрачун и исплату плата (основица).

  Додаци на плату су: за време проведено у     радном односу (минули рад); за рад ноћу; за рад на дан празника који није радни дан; за  додатно   оптерећење на раду; 5. за прековремени рад и   за приправност.

 

Коефицијенти су прописани Законом о платама државних службеника и намештеника. Основица се утврђује за сваку буџетску годину законом о буџету Републике Србије. Основица је иста за све државне органе изузев за Пореску управу, Управу Царина, Министарство унутрашњих послова, Министарство одбране, заводе за извршење кривичних санкција, судове, тужилашта, Високи савет судства, Високи савет тужилаштва, Државно правобранилаштво и за Уставни суд, у којима је основица нешто већа. Дакле, ако конкуришете у различитим органима, могуће је да вам почетна плата не буде иста, из разлога што се утврђене основице разликују.

Ради лакшег разумевања дајемо вам табеларни приказ распона плата за државне службенике на извршилачким радним местима, према звањима, у највећем броју државних органа (осим горе наведених државних органа).

Основна плата државних службеника на извршилачким радним местима у 2023. години

(зависно од вредновања радне успешности, постоји распон од 1. до 8. платног разреда)

Виши саветник

103.860 – 146.085 динара

Самостални саветник

82.878 – 116.711 динара

Саветник

66.355 – 93.369 динара

Млађи саветник

53.241 – 74.747 динара

Сарадник

49.832 – 70.026 динара

Млађи сарадник

43.275 - 60.847 динара

Референт

40.652 – 57.175 динара*

Млађи референт

36.718 – 51. 667 динара*

 

Плата се редовно исплаћује, одједном или у два дела, у текућем месецу за претходни месец. На плату се урачунавају и порези (порез на доходак грађана) и доприноси за обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености).

Важно је истаћи да поред плате, државни службеници имају и право на накнаду плате и право на накнаду трошкова.

  • Право на накнаду плате имају док користе годишњи одмор и плаћено одсуство (у висини од 100% основне плате), у случају болести или повреде (у висини од 100% основне плате уколико је у питању професионална болест или повреда на раду), док су нераспоређени, док су привремено удаљени са рада, током породиљског одсуства или одсуства са рада ради неге детета или другог лица.
  • Право на накнаду трошкова имају за; трошкове превоза за долазак на рад и одлазак с рада, трошкове службеног путовања у земљи и у иностранству, трошкове селидбе у иностранство, трошкове рада и боравка на терену, трошкове који су изазвани привременим или трајним премештајем у друго место рада. Такође, државни службеници имају право на отпремнину.

Посебним колективним уговором за државне органе се могу утврдити и друга права и примања државних службеника према општим прописима о раду као што су нпр. право на неплаћено одсуство, солидарну помоћ, јубиларну награду, новогодишњи поклон, колективно осигурање запослених, право на утврђен већи број дана годишњег одмора од прописаног законског минимума (Законом о раду прописан је минимум од 20 радних дана, а максимум од 35 радних дана прописан је Посебним колективним уговором, за државне службенике који раде пуно радно време) и друга права.

Дакле, сваки запослени уласком у државни орган треба да очекује правну сигурност остварену кроз поштовање прописа из области рада и радних односа, као и уређен систем плата. Редовна и стабилна примања су добра основа за организацију и планирање кућног буџета и животних трошкова. Окружење које је сигурно и постојано може бити један од покретача и главних мотиватора, приликом одлучивања где засновати радни однос и у ком правцу развијати сопствену каријеру.

Напомена:

Ако је основна плата запосленог нижа од минималне зараде коју је Влада утврдила својом Одлуком, запослени има право на основну плату у висини минималне зараде за тај месец. У 2023. години, зависно од месеца за који се врши обрачун и исплата, минимални месечни износ је од 36. 800 до 42. 320 динара.

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима