Тимски рад: предности и значај појединца у тиму
Стручно усавршавање Селекција Управљање каријером

Тимски рад: предности и значај појединца у тиму

пре 1 годину

Аутор текста: дипл.психолози Катарина и Марина Кнежевић

Иза сваке успешне организације стоји успешан тим. Према принципу синергије вредност тима као целине је већа од укупне вредности његових чланова у индивидуалном раду.


„Нико од нас није паметан као сви ми заједно.“

Тимски рад се може дефинисати као облик координисане активности коју обавља организована група људи са јасно дефинисаним циљевима рада. Оваква врста кооперације је прихваћена и распрострањена широм света, те је данас немогуће замислити успешну организацију без добро организованих и усклађених тимова. Из тог разлога у овом тексту ћемо се бавити предностима тимског рада, факторима који утичу на његову ефикасност, као и значајем појединца у тимским процесима.

Зашто је тимски рад битан?

Иза сваке успешне организације стоји успешан тим. Према принципу синергије вредност тима као целине је већа од укупне вредности његових чланова у индивидуалном раду.

Једна од најзначајнијих предности тимског рада односи се на повећање продуктивности. Наиме, у тиму, интеракција чланова се заснива на међусобној сарадњи што омогућава интеграцију знања и искуства. Истраживања показују да оваква врста кооперације смањује учесталост грешака те побољшава ефикасност и квалитет рада. Такође, различитост чланова тима и њихових компетенција обезбеђују другачије приступе проблемским ситуацијама. На тај начин се постиже сагледавање „шире слике“ те припадници тима имају могућност да од више потенцијалних техника и стратегија одаберу најбољу.

Поред бенефита које остварује организација, предности овакве врсте рада су видљиве и на нивоу појединца. Наиме, тимски рад представаља један од фактора мотивације запослених.  Однос поверења и међусобно подржавање чланова тима повољно утичу на задовољење социо-емоционалних потреба укључујучи и потребу за афилијацијом. Даље, дефинисана улога појединца у тиму као и јаснија слика о задацима смањују ниво стреса. Оваква подстицајна радна атмосфера олакшава успех у остваривању радних циљева што омогућава задовољење потреба за постигнућем и самопотврђивањем чиме се повећава задовољство послом.

Стога, позитивни ефекти тимског рада на његове чланове и на остваривање организацијских циљева су међусобно повезани. Ту повезаност најбоље описује Русел Хоноре „Када формирате тим, зашто покушавате формирати тим? Зато што тимски рад гради поверење и поверење гради брзину.“

Постоје различите врсте тимова. Тако, тимови за решавање проблема се формирају у циљу унапређења система рада и функционишу по принципу размене идеја међу члановама групе. Самоуправне тимове чине запослени који су најближи проблему што може скратити процес њиховог решавања. Можда најзаступљенију врсту представљају интерфункционални тимови јер њих чине запослени на истом хијерархијском нивоу али из различитих области рада чиме се обезбеђује мултидисциплинарни приступ решавању радних задатака. У данашње време су све чешћи виртуелни тимови због своје економичности јер чланови комуницирају коришћењем телекомуникационих и информатичких технологија како би остварили заједнички циљ. Глобални тимови су заступљенији у већим организацијама а специфични су по томе што њихови чланови потичу из различитих земаља.

Шта чини ефикасан тим?

Поред позитивних страна тимског рада које су наведене на почетку текста, у тиму може доћи и до потешкоћа које резултују слабим учинком радне групе. Збпг тога је неопходно формирати ефикасан тим. Ефикасност представља детерминанту организацијског успеха и може се дефинисати као степен повезаности између стварног и жељеног резултата. Истраживања показују да је за тимску ефикасност кључно јасно дефинисање радних задатака, ауторитета и улога тако да чланови тима имају заједнички циљ, али и специфичне циљеве у складу са појединачним одговорностима. Даље, чланови тима треба да имају комплементарне компетенције и способности које се односе на адекватне вештине техничке експертизе, решавања проблема и доношења одлука. Осим наведеног, кључну улогу у остварењу тимске успешности има и тимска кохезија јер осигурава приврженост чланова тима организацији и њихову посвећеност радним задацима. Како је адекватна комуникација неопходна при решавању заједничких задатака потребно је да чланови тима поседују и добре интерперсоналне вештине.

Која понашања су пожељна у тиму?

Оно што чини тим успешним јесу његови чланови. Различити тимски процеси као што су стрес, фрустрација и конфликти могу негативно утицати на рад чланова групе. Наиме, неприлагођени чланови могу „кочити“ радну успешност на различите начине као што су смањење ефикасности услед неадекватног трошења времена и ресурса на састанцима или ометање доношења групне одлуке. Осим тога, емоционално обојени сукоби  и расправе ометају способност планирања, одлучивања и заједничког учења. Због тога сваки појединац треба да настоји да пружи допринос. Како би се избегле наведене препреке у наставку ће бити предочене смернице за понашање у тиму које уједно представљају и пожељна понашања:

  • Отворена комуникација;
  • Екстравертност, поверење, директност и емпатија;
  • Прихватање одговорности за тимски резултат;
  • Флексибилност у начину обављања радних задатака;
  • Активан приступ решавању проблема;
  • Посвећеност организацији;
  • Постављање јасних и реалних циљева;
  • Реална процена сопствених способности и доприноса у тиму;
  • Мотивисаност свих чланова тима.

Један од проблема са којима се суочава било која група људи, па тако и тим, јесте неадекватна размена информација. Информисаност свих чланова тима је кључна у обављању радних задатака па се потрудите да обезбедите несметан проток информација тако што ћете активно слушати предлоге својих колега и сачекати да заврше своје излагање без прекидања. Благовремено тражите све потребне информације од других како би могли да заузмете активан приступ решавању групних задатака. Избегавајте агресивно пропагирање сопствених идеја како би спречили непотребна надметања и надглашавање. Уместо тога, предлоге износите на јасан и концизан начин уз укључивање других чланова у групну дискусију. Оно што чини доброг тимског играча јесу флексибилност и толеранција те би било пожељно да будете отворени и размотрите различите предлоге и мишљења. Настојте да подржавате и мотивишете своје колеге на веће залагање тако што ћете им пружити позитивну повратну информацију. Егоизам и жеља за доминацијом подстичу конфликте и нездраву конкуренцију међу запосленима те њихово испољавање треба избегавати а неслагања разматрати сталожено и толерантно. Некада потребе тима треба ставити испред личних аспирација.Уколико приметите грешку на њу укажите пријатељским тоном уз уважавање. Расправа која претходи доношењу одлуке мора бити рационална, објективна и конструктивна, па се потрудите да своје ставове и идеје добро аргументујете. У тимском раду је важно да сви чланови буду критични према себи, односно да објективно процене своје способности и слабости,.те да прихвате и признају свој део одговорности за тимски резултат без пребацивања одговорности на друге.

Настојте да се у тиму понашате савесно, професионално и асертивно јер је на сваком члану тима одговорност да да најбоље од себе како би његов тим остварио добре резултате!

Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима