Радно место за оперативне послове у школској управи/групи за стручно-педагошки надзор
Државни орган Посебне компетенције
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Административни послови
Релевантни прописи из делокруга радног места
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

OПИС СИТУАЦИЈЕ

Пред Вама је база података са резултатима спољашњег вредновања рада школа у Републици Србији у периоду од 2012. до 2018. године. На нивоу Школске управе припрема се план новог спољашњег вредновања, због чега је потребна анализа и груписање постојећих података. Потребно је да се упознате са овим подацима који су приказани квантитативно у Excel табели и да урадите следеће:

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

 1. У посебан фајл издвојите све основне школе са територије ШУ Београд.
 2. У истом фајлу групишете основне школе према припадности одређеној општини.
 3. У новом фајлу направите сумарну табелу у којој ћете приказати број основних школа на свакој општини са одговарајућом оценом (1, 2, 3 или 4).
 4. Направите списак основних школа са територије ШУ Београд које имају оцену 1 или 2.

***База података доступна је овде.

Административни послови

 • методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у бази података

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Члан 9. Закона о печату државних и других органа прописује чување печата и руковање печатом. У складу са наведеним чланом министар просвете, науке и технолошког развоја (руководилац органа) одлучио је да руководиоцима школских управа/руководиоцу групе повери на чување и употребу печат.

У Решењу о поверавању и чувању печата којим се руководицима школских управа/Групе за стручно-педагошки надзор стоји да се печат користи за оверавање обавештења, извештаја, препорука, мишљења и других аката из делокруга Школске управе.

Правилник о унутрашњој организациј и систематизацији радних места у МПНТР прописује послове Школске управе/Групе за стручно-педагошки надзор на следећи начин:

У Школској управи обављају се послови који се односе на: стручно-педагошки надзор у установама; спољашње вредновање квалитета рада установа; старање о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при школској управи; координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа; давање подршке развојном планирању, самовредновању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања; учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образовања школска управа и праћење његовог остваривања; обезбеђивање свих услова да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете; остваривање сарадње са локалном самоуправом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама; стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем стручно-педагошког надзора  и друге послове у складу са законом.

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Имајући у виду наведени члан Закона, садржај Решења и надлежност Школске управе, наведите примере аката која се могу оверавати печатом Школске управе.

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Закон о државној управи прописује следеће групе послова државне управе (Видети чланове од 12. до 21. члана):

 1. Учествовање у обликовању политике Владе
 2. Праћење стања
 3. Извршавање закона, других прописа и општих аката
 4. Инспекцијски надзор
 5. Старање о јавним службама
 6. Развојни послови
 7. Остали стручни послови

Правилник о унутрашњој организациј и систематизацији радних места у МПНТР прописује послове Школске управе/Групе за стручно-педагошки надзор на следећи начин:

У Школској управи обављају се послови који се односе на: стручно-педагошки надзор у установама; спољашње вредновање квалитета рада установа; старање о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при школској управи; координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа; давање подршке развојном планирању, самовредновању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања; учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образовања школска управа и праћење његовог остваривања; обезбеђивање свих услова да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете; остваривање сарадње са локалном самоуправом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама; стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем стручно-педагошког надзора  и друге послове у складу са законом.

ТРЕЋИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Имајући у виду Закон о држабној управи, с једне стране и надлежности Школске управе/Групе за стручно-педагошки надзор, с друге стране, наведите  и опишите конкретне послове који се обављају у Школској управи/Групи за стручно-педагошки надзор у групи послова ПРАЋЕЊЕ СТАЊА.

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима