Радно место за послове подршке унапређењу пословања МСПП
Државни орган Посебне компетенције
Министарство привреде Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме за 2021. годину Комисија за доделу бесповратних средстава (у даљем тексту: Комисија) врши прегледање, контролу формалне исправности и доноси решење о прихватању захтева и додели бесповратних средства.

ПРВИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Потребно је да размотрите приложене захтеве (пријаве) три привредна субјекта (Прилог можете преузети кликом на линк): анализирате пратећу конкурсну документацију и ниже наведене услове које, у складу са наведеном уредбом, морају да испуне привредни субјекти -  подносиоци захтева, и у слободној форми, сачините записник са одржаног састанка Комисије, у коме ћете за сва три привредна друштва, констатовати испуњеност појединачних услова за доделу бесповратних средстава и предложити доношење решења о прихватању/одбијању захтева уз образложење разлога.

Услови које треба анализирати су следећи:

  • да су уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2019. године (посетити web страницу Агенције за привредне регистре);
  • да су у већинском приватном власништву (посетити web страницу АПР-а);
  • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације (посетити web страницу АПР-а);
  • да су привредна друштва, задруге и предузетници, према евиденцији ЦРОСО о броју радника на дан 31. децембар 2019. године имали најмање једног запосленог на неодређено време, а у тренутку подношења захтева нису смањили број запослених више од 10% у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2020. године по евиденцији  ЦРОСО;
  • да доставе профактуру/предрачун/предуговор/понуду, на којој је обавезно наведено да је опрема која се набавља нова;
  • да доставе изјаву законског заступника друштва под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да се привредни субјекат бави делатношћу за коју набавља опрему;
  • да доставе слике погона постојећих машина/слике грађевинске механизације;
  • да доставе картице основних средстава за њих, 
  • да доставе три фактуре за испоручен сопствени производ, односно у случају привредних субјеката који се баве грађевинском делатношћу три рачуна/ привремене/окончане ситуације за извршене радове, из претходне две године.

ДРУГИ ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Увидом у припремљени Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, пронађите податак који се односи на висину буџетских средстава која су опредељена за пројекат Подршка развоју предузетништва у 2021. години и определите Функцију  и  Програмску активност.

 

Студијско - аналитички послови

  • прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Релевантни прописи, акти из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

180000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима