Радно место за стручно аналитичке послове из области управљања ризицима
Државни орган Посебне компетенције
Министарство финансија Студијско-аналитички послови
Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Први задатак кандидата

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Отворите нови excel фајл који ћете именовати под бројем који Вам је додељен у конкурсном поступку (својом шифром) и сачувати га на desktop. Сваки задатак радити у посебном радном листу и именовати га као редни број задатка.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Отворити Ревидирану стратегију управљања јавним дугом 2022-2024.

  • Направити нову табелу са подацима за 2020. и 2021/VIII. Поред података који су дати у табели, додати колоне у којима ћете израчунати учешће дуга у свакој од валута у укупном јавном дугу. Укупни јавни дуг се добија сабирањем дуга у појединачним валутама. 
  • Направити графикон типа пите (Pie), на коме ће бити приказана учешћа појединачних валута у јавном дугу из претходно направљене табеле са подацима који се односе на 2021/VIII. За легенду на графикону користити фонт Times New Roman величине 10, а за наслов графикона Times New Roman 14. Нека наслов гласи: Валутна структура јавног дуга. Нека на графикону пишу учешћа валута (Data Labels) у % са једним децималним местом.
  • У којој валути је највише у % порастао дуг на крају августа 2021. године (2021/VIII) у односу на крај 2020. године, а у којој највише опао? Израчунати промену у % у оба случаја.

ПОТРЕБНИ ПОДАЦИ

  • Средњи курс Народне банке Србије на датум 31.12.2020. и 31.08.2021. године за прерачунавање. Курсне листе можете преузети овде.

 

 

Други задатак кандидата

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Република Србија разматра емитовање обвезнице рочности 5 година у вредности 100 милиона евра. Може да емитује амортизациону обвезницу са једнаким годишњим ратама главнице и купонском стопом од 3% или обвезницу која доспева у целости на крају периода (bullet) са купонском стопом од 2%.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Израчунати која је опција је и за колико повољнија под претпоставком да се купон плаћа годишње, да се користи конвенција броја дана 30/360 и да су обвезнице продате по номиналној вредности у оба случаја.

 

 

Трећи задатак кандидата

ОПИС СИТУАЦИЈЕ

Град Београд жели да се додатно задужи током 2022. године за изградњу метроа. Укупни остварени текући приходи Града су током 2021. године износили 100 милијарди динара, а стање дуга је 32,5 милијарди динара (целокупан дуг чине дугорочне обавезе). 

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Израчунати колико се максимално може дугорочно задужити Град за ову намену током 2022. године на основу Закона о јавном дугу (не узимати у обзир могуће изузетке, већ дефинисано генерално правило). Исказати дати износ у јапанским јенима (JPY) по средњем курсу Народне банке Србије на дан 28.02.2022. године, с обзиром да се планира задужење код Јапанске агенција за међународну сарадњу.

ПОТРЕБНИ ПОДАЦИ

  • Средњи курс Народне банке Србије на дан 28.02.2022. године. Курсне листе можете пронаћи на линку.

 

Време за израду рада је 90 минута.

 

Студијско-аналитички послови

  • Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа 

 

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима