Руководилац Групе, Група за правне и кадровске послове
Државни орган Посебне компетенције
Министарство рударства и енергетике Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
Послови управљања људским ресурсима
Релевантни прописи из делокруга радног места

ОПИС ПРВЕ СИТУАЦИЈЕ

Министарство рударства и енергетике спроводи јавни конкурс за попуњавање радног места републички геолошки инспектор са седиштем у Београду, које је разврстано у звање самостални саветник, у Одсеку за геолошку инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за инспекцијски надзор. Једна од посебних функционалних компетенција које се проверавају за попуњавање овог радног места је и посебна функционална компетенција за одређено радно место – возачки испит (,,Б'' категорије), а која се проверава увидом у оверену фотокопију возачке дозволе. Овај јавни конкурс се спроводи по огласу који је 2.фебруара 2022.године објављен на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарства рударства и енергетике; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава на овај јавни конкурс је био 8 дана и истекао је 10. фебруара 2022.године. Петар Петровић из Београда је 10. фебруара 2022. године поднео пријаву на овај конкурс на прописаном обрасцу пријаве. Као што се из садржине пријаве закључује, у делу обрасца пријаве под називом ,,Стручни и други испити који су наведени у огласу о конкурсу као услов за рад на радном месту за које конкуришете'', а у колони ,,Возачки испит ,,Б'' категорије'', те на питање ,,Да ли имате положен испит'' ово лице је заокружило ,,ДА''. Међутим у прилогу ове пријаве није доставило оверену фотокопију возачке дозволе. Пошто је истекао рок за подношење пријава конкурсна комисија је приступила прегледању свих приспелих пријава.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Укратко усмено образложите како бисте као члан конкурсне комисије поступили са овом пријавом коју је поднео Петар Петровић из Београда.

 

ОПИС ДРУГЕ СИТУАЦИЈЕ

Министарство рударства и енергетике је спроводило јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места. Спроводећи фазу провере понашајних компетенција Служба за управљање кадровима је доставила конкурсној комисији извештај о провери понашајних компетенција према којој је Петар Петровић – једини кандидат који је учествовао у овој фази изборног поступка за све тражене понашајне компетенције пружио је одсуство доказа да поседује компетенцију по свим индикаторима – па је вреднован по 1 бодом, на основу чега је руководилац органа донео решење о неуспеху јавног конкурса. Наведени кандидат је изјавио жалбу на решење о неуспеху јавног конкурса која је одбијена као неоснована. Међутим накнадно је утврђено да је у извештају о провери понашајних компетенција учињена рутинска грешка те да су резултати вредновања понашајних компетенција који су наведени у горе поменутом извештају заправо резултати савим другог кандидата, али да су грешком повезани са шифром пријаве кандидата Петра Петровића, а који је на провери понашајних компетенција заправо пружио доказе да поседује компетенцију за половину индикатора, и који је вреднован са по 3 бода. Затим је Петар Петровић поднео тужбу стварно и месно надлежном суду, против Министарства рударства и енергетике, па је тужбеним захтевом тражио да суд обавеже Министарство рударства и енергетике накнаду материјалне штете на име измакле користи за плате који би у Министарству рударства и енергетике остварио почев од месеца у коме је спровођена провера понашајних компетенција па до подношења тужбе са законском затезном каматом.

ЗАДАТАК КАНДИДАТА

Како бисте поступили у овом случају?

 

Управљање људским ресурсима

  • радно-правни односи у државним органима

Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа

Релевантни прописи из делокруга радног места

Назад
Отворена врата СУК-а

Пријави се на мејлинг листу.


Слањем Ваше мејл адресе сагласни сте да се иста користи само ради обавештавања о детаљима одржавања овог догађаја.

Једнакост

Служба за управљање кадровима чува Ваше право на различитост и једнаке могућности запошљавања у органима државне управе.

Сазнај више!

Прикључи се и ти

Буди у току!

Служба за управљање кадровима отворила је многе информативне канале за комуникацију са заинтересованом јавношћу.

више од

220000

решених квизова у нашем Кутку знања.

више од

1000

оглашених конкурса у последњих годину дана за потребе државних органа широм земље.

више од

4000

тестираних кандидата у последњих годину дана за потребе конкурса широм земље.

Хвала што посећујете

Кутак за кандидате

Служба за управљање кадровима